Algemene voorwaarden

Inhoudopgave


Algemene voorwaarden inzake MyOnline.Company

Lees de onderstaande algemene voorwaarden bij de aanschaf van MyOnline.Company (handelsnaam MijnRetail.nl) online producten en website strategieën zorgvuldig voor het gebruik van een MijnRetail.nl website of de aanschaf van MijnRetail.nl online producten. Door het gebruik van MijnRetail.nl producten en de aanschaf van een abonnement op een website strategie, verklaart u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt, kunt u de MijnRetail.nl online producten en website strategieën niet gebruiken.

Artikel 1: Bedrijfsinformatie

MyOnline.Company
Prins Hendriklaan 25 
5707 CJ HELMOND
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)85 8888 110
E-mail: support@mijnretail.nl

Een beschrijving van het aangeschafte product, de prijs ervan en de duur van het abonnement wordt vermeld op het moment van aanschaf.

Artikel 2: Betaling

2.1 Als u een abonnement bij ons heeft, dan is deze standaard ingesteld op automatische verlenging per maand tegen de geldende abonnementsprijs, om te zorgen dat de online service van uw website ononderbroken blijft.

2.2 U kunt de automatische verlenging op elk gewenst moment stoppen door dit aan te geven binnen het menupunt “Mijn Account” en dan op Betaalgegevens, als u bent aangemeld bij MijnRetail.nl. De uiterste datum waarop u de automatische verlenging kunt annuleren om toekomstige betalingen te vermijden, is één dag voor afloop van uw abonnement.

2.3 U kunt eerdere betalingen bekijken en facturen printen door te klikken op "Mijn Account" terwijl u bent ingelogd op MijnRetail.nl.

Artikel 3: Producten, dienstverlening en toegang

3.1 Als klant van MijnRetail.nl krijgt u toegang tot het MijnRetail.nl platform voordat MijnRetail.nl uw betaling heeft geregistreerd. Wordt onverhoopt de automatische incasso geweigerd, ontslaat u dat niet van de verplichting deze maandbedragen te betalen. Deze verplichting loopt onverminderd tot wederopzegging door.

3.2 MijnRetail.nl abonnees hebben het recht hun abonnement binnen de eerste maand na aanmelden te herroepen, de zogenaamde bedenktijd. Als u de dienst of het product gedurende na deze periode van één maand echter gebruikt, heeft u geen recht meer op herroeping.

3.3 Een vordering tot vergoeding kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke abonnementsprijs. Let op dat het aangeschafte online producten uitsluitend door u als klant gebruikt mogen worden. Het mag op geen enkele wijze gedeeld, uitgeleend, overgedragen, doorverkocht of doorgegeven worden, zonder schriftelijk akkoord van MijnRetail.nl.

3.4 MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor om een bepaalde aanschaf van online producten op te schorten en/of te beëindigen als MijnRetail.nl ontdekt dat derden gebruik maken van promotionele aanbiedingen om ongeoorloofd financieel voordeel of een bonus te behalen.

3.5 Storingen duiden op periodieke onbeschikbaarheid van of beperkte toegang tot de MijnRetail.nl online dienst. MijnRetail.nl garandeert niet dat de dienst beschikbaar is en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of bij problemen toegang te krijgen, die mogelijkerwijs af en toe kunnen voorkomen bij updates en onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is MijnRetail.nl niet verantwoordelijk voor storingen die veroorzaakt worden door externe providers, internet providers etc. of voor storingen die ontstaan door overmacht.

3.6 MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen. MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor de abonnementsprijzen op z'n vroegst vijftien (15) dagen na bekendmaking aan te passen. Wij behouden ons het recht voor van u te verlangen dat u uw login-gegevens aanpast om veiligheidsredenen of welke andere reden dan ook.

Artikel 4: In gebruikname

4.1 U aanvaardt hiermee dat u de dienst uitsluitend in overeenstemming met deze overeenkomst gebruikt en dat u met name accurate en complete informatie levert in verband met de installatie van uw MijnRetail.nl strategie.
LET OP: MijnRetail.nl product wordt geleverd onder de absolute voorwaarde dat het niet gebruikt zal worden voor de publicatie of ondersteuning van kwetsende of beledigende inhoud. Hieronder vallen ook ongevraagde commerciële e-mails, bulkmails, laster, de verspreiding van internetvirussen, wormen, trojaanse paarden en andere destructieve handelingen, strafbare pornografie, expliciete inhoud, stalken of beledigende postings. U zult deze dienst binnen de grenzen van de wet gebruiken. Alle inhoud die MijnRetail.nl beledigend blijkt te zijn, wordt ogenblikkelijk zonder kennisgeving verwijderd, ongeacht de status van het abonnement op uw MijnRetail.nl product of dienst. MijnRetail.nl zal geen onkostenvergoeding uitkeren voor een MijnRetail.nl website die werd afgesloten wegens een schending van de bovenstaande voorwaarden.

4.2 U stemt er mee in geen gebruik te maken van een product van MijnRetail.nl om wachtwoorden of andere persoonlijke informatie van derden te verkrijgen voor eventuele illegale activiteiten. U stemt er mee in dat u zich niet voor een andere persoon of instelling zult uitgeven of zult pogen om uw verhouding met een bepaalde persoon of instelling verkeerd weer te geven. U stemt er mee in dat u geen 'spam' zult aanbieden of versturen.

4.3 U stemt er mee in dat u als enige ten volle verantwoordelijk bent voor al de inhoud (gegevens, tekst, software, muziek, geluid- en beeldmateriaal, foto's, grafieken, video, berichten, bestand of elk soort andere inhoud) die u op uw MijnRetail.nl website plaatst en dat u verantwoordelijk bent om te garanderen dat geen enkele inhoud in strijd is met plaatselijke of internationale auteursrechten. MijnRetail.nl bewaakt of beoordeelt geen enkele inhoud en is op geen enkele manier aansprakelijk voor de kwaliteit of de aard van de inhoud die u hebt geplaatst. MijnRetail.nl is niet verantwoordelijk voor welke inhoud dan ook die u hebt geplaatst op uw MijnRetail.nl website en kan niet aansprakelijk gemaakt worden ten aanzien van vorderingen van u of derden.

4.4 Als de inhoud niet in strijd is met deze algemene voorwaarden kunt u links naar uw MijnRetail.nl website op elke gewenste plek aanbrengen en er bestaan geen beperkingen aan de hoeveelheid publicaties op uw MijnRetail.nl website. Het is echter niet toegestaan om uw MijnRetail.nl website te gebruiken voor de publicatie van foto's die te vinden zijn op websites van derden waarbij de rechten over deze foto’s ook bij derden rusten. Dit alles binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid. MijnRetail.nl kan niet door u of derden aansprakelijk gesteld worden voor het verlies of misbruik van bepaalde inhoud, noch voor directe of indirecte financiële verliezen in verband met het misbruik van inhouden van welke aard dan ook.

4.5 MijnRetail.nl kan niet aansprakelijk geesteld worden voor het misbruik van uw wachtwoord, ongeacht of dat aan onachtzaamheid te wijten is, aan het wachtwoord zelf of doordat MijnRetail.nl gehackt is.

4.6 MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor om politie of justitie toegang te verstrekken tot de inhoud die u hebt geplaatst op uw MijnRetail.nl website. Wanneer MijnRetail.nl vermoedt dat een MijnRetail.nl website illegale inhoud bevat (bijv. kinderpornografie, etc.) of illegale activiteiten mogelijk maakt, dan wel eraan deelneemt, behoudt MijnRetail.nl zich het recht voor uw MijnRetail.nl website zonder kennisgeving vooraf op te schorten of te beëindigen en de politie te informeren over de betreffende illegale inhoud/activiteit en uw identiteit.

4.7 MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf de toegang tot onze diensten op te schorten of te beëindigen en/of uw website te blokkeren.

4.8 MijnRetail.nl behoudt zich het recht voor om een inactieve MijnRetail.nl en al de geplaatste inhoud 3 maanden na afloop van het abonnement definitief te wissen. Dit houdt in dat een bezitter van een MijnRetail.nl website 3 maanden na afloop van het abonnement de tijd heeft om het betreffende abonnement alsnog te verlengen.

4.9 MijnRetail.nl kan niet direct of indirect verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in verband met de beëindiging en het wissen van MijnRetail.nl websites. MijnRetail.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verliezen in het geval dat de MijnRetail.nl dienst gedeeltelijk of geheel onbeschikbaar is.

4.10 Domeinen vallen onder afzonderlijke en aanvullende voorwaarden die gespecificeerd worden door het relevante netwerk-informatie-centrum (NIC) of de registrerende partij. Wanneer u deze afzonderlijke voorwaarden niet naleeft, kan het eigendom of het gebruiksrecht van een domein dat u hebt aangeschaft verliezen en MijnRetail.nl kan daarvoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Onder deze afzonderlijke voorwaarden kunnen voorzieningen vallen over de voorwaarden waaronder u uw domein kunt overdragen en beheren, net als de eis dat u strikt correcte en geldige contactgegevens verstrekt.

Artikel 5: Cookies

5.1 Deze website gebruikt cookies voor het hierboven beschreven gebruik. Een cookie is een klein tekstbestand dat word opgeslagen in uw browser zodat uw computer herkend wordt wanneer u deze site weer bezoekt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen in cookies en ze kunnen geen virus bevatten.

5.2 Cookies verwijderen zichzelf na een aantal maanden (exacte aantallen verschillen), maar ze worden bij elk bezoek vernieuwd.

5.3 Hoe kunt u cookies verwijderen U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u zelf wilt – voor meer informative zie AllAboutCookies.org. U kunt alle cookies die zich op uw computer bevinden verwijderen, en de meeste browsers kunt u zo instellen dat cookies niet geïnstalleerd worden.


Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij “de overeenkomst inzake ‘MyOnline.Company’” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen de opdrachtgever (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en MyOnline.Company (hierna: Verwerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).
2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.
3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.
7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG alle datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Hoofdovereenkomst geldt.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.


Bijlage 2: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • NAW-gegevens
  • Gegevens door verantwoordelijke gevraagd aan eindgebruiker

Van de categorieën betrokkenen:

  • Websitebezoekers

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.